Om oss

Ringsaker Almenning er en del av den opprinnelige Ringsaker og Nes Almenning som igjen var en del av almenningene på Hedmarken som de dansk-norske konger hevdet eiendomsrett til som krongods.

Ved kongelig resolusjon 267/9-1903 ble det bestemt i henhold til lov om adgang til deling av bygdealmenninger at Ringsaker og Nes Almenning skulle deles i Ringsaker Almenning og
Nes Almenning. Ved kongelig resolusjon 3/5-1911 ble det bestemt at Ringsaker skulle deles
i Brøttum, Veldre og Ringsaker almenninger. Den endelige og avsluttende deling av
Almenningen ble avsluttet i 1915.

Beliggenhet
Ringsaker Almenning grenser i nord mot Pihl AS, i øst til Veldre og Nes almenninger, i vest
til Brøttum Almenning, i syd til gårdsbruk i Åsmarka og Næra. Høydelag fra 339 til 975 moh.

Hovednæring
Skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning, drift og utvikling av hytteområder og
kapitalforvaltning. Dette tilsammen har gitt selskapet en trygg likviditet.

 

Areal
Total areal er ca. 85.000 da, hvorav 65.000 da. er produktiv skog.

Avvirkning
Årlig avvirkning er ca 20.000 m3.

Tomtefeste
Innenfor Almenningens område er det ca. 1350 hyttetomter og ca 120 leiligheter.
1300 av disse er i hytteområdet på Rømåsen og Natrudstilen ved Sjusjøen.

Bruksretter
480 eiendommer har bruksrett i Ringsaker Almenning.

Personvern
Styret i Ringsaker Almenning har vedtatt følgende regler for personvern for allmenningens kunder og leverandører.

Personvernerklæring

 

Jakt og Fiske
Jakt og fiske forvaltes av Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) som består av
eiendommene Pihl AS, Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes almenninger. Formålet
med sammenslutningen er i fellesskap å sørge for en fornuftig forvaltning av vilt og fisk
sammen med grunneiernes øvrige anvendelse av utmarka. Området er på 6000.000 da. og
har vært gode fiske- og jaktmuligheter.

Beite
Opprinnelig var det 10 setervanger med i underkant 100 setrer i Ringsaker
Almenning. Seterdriften har opphørt for mange år siden, men beiteressursene blir godt
utnyttet gjennom løsbeiting av storfe og sau.

Kulturminner
Et stort antall funn viser at utmarka har vært i intensiv bruk gjennom lange
tider. Dyregraver, jernframstillingsplasser og kullgroper kan spores tilbake til eldre jernalder
for 1500 til 2000 år siden.

Styret:

Styreleder:              Carsten Bakke.

Nestleder:                Ole Lasse Fossen.

Styremedlemmer: Inger Amb, Kjersti Kraabøl Dompidal, Johan Røhr, Simon Kvasnes Reisvåg, Lars Petter Schjerpen

Revisor:                   BDO AS.

 

Administrasjon:

Bestyrer: Gustav Uhnger, tlf +47 468 93 943- e-post: gustav@ringsaker-almenning.no

Prosjektingeniør: Per Olav Tøraasen, tlf +47 488 96 371, e-post: per.olav@ringsaker-almenning.no

Kontormedarbeider:  Marit Spilde, tlf +47 957 95 352, e-post: marit@ringsaker-almenning.no

Økonimi/regnskap: Inge Nilssen: tlf +47 905 59 098, e-post: inge@ringsaker-almenning.no

Økonomi/regnskap tilknyttede selskaper: Kari Brøtmet, tlf +47 415 53 343, e-post: kari@ringsaker-almenning.no

Anleggsleder: Johannes Haukåssveen, tlf +47 900 65 610, e-post: johannes@ringsaker-almenning.no

 

Årsmeldinger:

Årsmelding 2023

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

 

Datterselskap/samarbeidspartnere

Sjusjøen Hytteutleie
Ringsaker Almenning eier Sjusjøen Hytteutleie AS.
Selskapet formidler utleie av høystandardhytter i Sjusjøområdet.

RingsakFjellet Fritid AS
Er dannet av grunneierne i Ringsakfjellet og sammen med noen av de næringsdrivende på
Sjusjøen. Selskapets målsetting er å utvikle fritidstilbudet i Ringsakfjellet.

RingsakFjellet Drift AS
Er dannet av grunneierne for å drive entreprenørvirksomhet i Ringsakfjellet, herunder å
forestå anleggsarbeider i tilknytning til grunneiernes utbygging i fjellet.

Foredling tre
Ringsaker Almennining har eierandeler i RingAlm AS.
Selskapet driver sagbruk og høvleri.

Samarbeid
Allmenningene i Ringsaker og Pihl AS har sammen med Ringsaker kommune et godt
samarbeid om forvaltning og utvikling av skog- og fjellområdene innen Ringsaker kommune.