Innløsing av festetomt

Ringsaker Almenning kan etter nærmere henvendelse vurdere mulighet for innløsing (salg) av hyttetomter som har festekontrakt. Henvendelsen kan i første omgang gjøres via en e-post til post@ringsaker-almenning.no

Hvis aktuelt skal det opprettes en avtale om frivillig innløsing/kjøpsavtale. Når avtalen er inngått og kjøpesummen betalt sender vi en fradelingssøknad til Ringsaker kommune. Når fradelingssaken er behandlet og godkjent gjennomfører kommunen en oppmålingsforretning hvor grensene endelig blir fastsatt. Oppmåling skal foretas på barmark. I etterkant utsteder og tinglyser kommunen et matrikkelbrev som danner grunnlag for skjøte og hjemmelsoverføring til kjøper/tidligere fester.