Servicetiltak

Snømåking, felling av trær, gjerding og hellelegging

Ved bistand til snømåking fra hyttetak, terrasser, eventuell trefelling, gjerding og hellelegging kan Fjellved AS ved Anders Haukåssveen kontaktes. Tlf +47 918 40 213 https://www.fjellved-as.no/

Veghjelp
Hvis du har kjørt deg fast og trenger hjelp til å komme løs kontaktes
Svein Erik Syljuåsen, tlf +47 979 74 611, evt Anders Haukåssveen tlf +47 918 40 213

Grunnarbeider/graving/veg
RingsakFjellet Drift er et tilknyttet selskap som utfører grunn- og terrengarbeider i fbm tilbygg, nybygg, veg og arbeider med vann og avløp.
Kontaktperson anleggsleder Johannes Haukåssveen, tlf +47 900 65 610, e-post: johannes@ringsaker-almenning.no
Eller Svein Erik Syljuåsen, tlf +47 979 74 611, e-post: sveinerik@ringsaker-almenning.no

Vannposter
For hytteeiere som ikke har innlagt vann er det noen sentrale tappepunkter hvor det kan hentes vann. Plassering er vist på kartet nedenfor og samtlige tappeposter er tilkoblet kommunal vannforsyning som følgelig tilsier at dette er av beste drikkevannskvalitet. Vanntappeposter RA

Hytte renovasjon
Sirkula har ansvar for den kommunale renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommune.

Løsningene som er valgt for hytter og fritidsboliger varierer etter beliggenhet og infrastruktur. Noen steder er det kun utplassert restavfallcontainere. Andre steder er det returpunkt med sorteringsløsning, og noen har egen avfallsbeholder. Der det er tilrettelagt for det, skal avfallet sorteres.

På Sjusjøen er det bom inn til returpunktet for å unngå at ordningen misbrukes av andre enn hytteeierne som betaler for løsningen.

Følg denne linken for mer informasjon: https://www.sirkula.no/hjemme-hos-deg/hytte-og-fritidsbolig/ 
Og for gebyrer https://www.ringsaker.kommune.no/priser-og-gebyrer.382594.no.html

Tømming av septiktanker og utedo.
Tømming av mobildoer og septiktanker – Arnkværn Miljø og renovasjon har biler i kommunale tømmekontrakter over hele Østlandet.
For bestilling gå inn på: https://www.arnkvaern.no/tjenester/slamtomming/

Tv og Bredbånd
Ta kontakt med Eidsiva Bedbånd:  https://eidsiva.net/bredband/fritid/