Hytteeiere

Festekontrakt
Vi oppfordrer alle som fester tomt i Ringsaker Almenning til å lese festekontrakten nøye.

Festeforholdet er underlagt reglene i Tomtefesteloven, og gir i prinsippet tomtefesteren de samme rettigheter som eier. Unntakene er det som festekontrakten eventuelt tar spesielt forbehold om.

Tiltak på eiendommen reguleres alt vesentlig av bestemmelser i kommunale reguleringsplaner/ kommuneplan.

Overdragelse av festekontrakter/ salg av hytter
Ved overdragelse eller salg av hytte på festetomt trenger vi følgende:
– Original festekontrakt
– Skjøte for tinglysning
– Navn, adresse, epost og telefonnummer på ny eier

Vi signerer og fører på ny eier på festekontrakten og sender i retur. I skjøte er det en egen rubrikk for påskrift av grunneiers/bortfesters godkjenning av overdragelsen, der bestyrer i Ringsaker Almenning må undertegne.

Det er fastsatt et overdragelsesgebyr på kr. 3 000,- til grunneier.

Når festekontrakten ikke er tinglyst
Noen festekontrakter er ikke tinglyst, og det er i utgangspunktet ikke noe krav om dette. Men dersom fester skal bruke eiendommen som sikkerhet for forpliktelser – som for eksempel lån i kredittinstitusjon – må festekontrakten tinglyses.

For å tinglyse festekontrakt må Ringsaker Almenning sende en anmodning til Ringsaker kommune om at festekontrakten skal tinglyses. Tjenesten er gebyrbelagt.

https://www.ringsaker.kommune.no/priser-og-gebyrer.382594.no.html

Det er viktig å være klar over at Statens Kartverk krever dokumentavgift på transaksjonen, og dette selv om dere har eid hytta i mange år. Dokumentavgiften er i dag på 2,5 % av salgssummen.

https://kartverket.no/eiendom/priser-og-gebyr/

Frivillig innløsing av hyttetomt
Ringsaker Almenning kan etter nærmere henvendelse vurdere mulighet for innløsing (salg) av hyttetomter som har festekontrakt. Fra og med  2021 er det satt en begrensning på 10 innløsninger pr. år. Henvendelsen kan i første omgang gjøres via en e-post til post@ringsaker-almenning.no

Hvis aktuelt skal det opprettes en avtale om frivillig innløsing/kjøpsavtale. Når avtalen er inngått og kjøpesummen betalt sender vi en fradelingssøknad til Ringsaker kommune. Når fradelingssaken er behandlet og godkjent gjennomfører kommunen en oppmålingsforretning hvor grensene endelig blir fastsatt. Oppmåling skal foretas på barmark. I etterkant utsteder og tinglyser kommunen et matrikkelbrev som danner grunnlag for skjøte og hjemmelsoverføring til kjøper/tidligere fester.

Byggesak
Alle som skal bygge på, sette opp bod eller anneks må forholde seg til gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan for området det gjelder. Bestemmelende kan variere forholdsvis mye fra område til område så det er vanskelig å gi opplysninger om generelle bestemmelser. Vi kan imidlertid være behjelpelig med å lede inn på rett spor i en innledende planleggingsfase. Alle søknadspliktige byggesaker skal sendes til Ringsaker Almenning for uttalelse før byggesøknaden sendes Ringsaker kommune. Uttalelsen fra RA vedlegges søknaden.

Gjerde
Som hovedregel er det tillatt å gjerde inn et mindre område i forbindelse med inngangsparti og eventuelt terrasse slik at beitedyr hindres atkomst. Det tillates inntil 40 lm gjerde med inngjerdet areal inntil 150 kvm.

Vann og avløp
For å kunne legge inn vann og avløp på hytta plikter alle å tilknytte seg offentlig vann og avløpsnett. Dette betinger at det betales et anleggstilskudd til RA som inkluderer refusjonskostnader for etablering av felles vann og avløpsanlegg inn til området samt levering og legging av stikkledning fra kommunalt ledningsnett og inn på hyttevegg inkl oppussing. Anleggstilskuddet er for tiden kr 200 000 inkl mva, dette inkluderer også søknader og behandlingsgebyr til kommunen.

I tillegg må det betales tilknytningsavgift til Ringsaker kommune, ca kr 76 000 inkl mva.

Gebyrregulativet i kommunen finnes her https://www.ringsaker.kommune.no/priser-og-gebyrer.382594.no.html

Tappeposter vann: I Ringsaker Almenning er det til sammen 4 tappeposter som alle er tilknyttet kommunal vannforsyning. Beliggenhet fremgår i linken nedenfor.

Vanntappeposter RA

Beite
Opprinnelig var det 10 setervanger med i underkant 100 setrer i Ringsaker
Almenning. Seterdriften har opphørt for mange år siden, men beiteressursene blir godt
utnyttet gjennom løsbeiting av storfe og sau.

Hvis det oppdages skadde dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beitevaktlag. Liste over hvem som til enhver tid har beitevakt og annen informasjon om beitedyr vedlegges nedenfor.

Informasjon_sau på beite_2020

Vaktliste Ringsaker Kvigebeitelag 2020

Utnyttelse av utmarksressurser_ 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO