Byggesak

Byggesak

Alle som skal bygge, bygge på, sette opp bod eller anneks må forholde seg til gjeldende bestemmelser i Plan- og Bygningsloven, reguleringsplan eller kommuneplan for området det gjelder. Bestemmelende kan variere forholdsvis mye fra område til område så det er vanskelig å gi opplysninger om generelle bestemmelser. Vi kan imidlertid være behjelpelig med å lede inn på rett spor i en innledende planleggingsfase. Alle søknadspliktige byggesaker skal sendes til Ringsaker Almenning for uttalelse før byggesøknaden sendes Ringsaker kommune. Uttalelsen fra RA vedlegges søknaden. Altinn kan utmerket godt benyttes til dette, sa varsles allmenningen på lik linje med øvrige naboer. Skjemaer og muligheter for digital søknad finnes her: https://dibk.no/

Gjerde. Som hovedregel er det tillatt å gjerde inn et mindre område i forbindelse med inngangsparti og eventuelt terrasse slik at beitedyr hindres atkomst. Det tillates inntil 40 lm gjerde med inngjerdet areal, inntil 150 kvm.

Vann og avløp. For å kunne legge inn vann og avløp på hytta plikter alle å tilknytte seg offentlig vann og avløpsnett. Dette betinger at det betales et anleggstilskudd til RA som inkluderer refusjonskostnader for etablering av felles vann og avløpsanlegg inn til området, samt levering og legging av stikkledning fra kommunalt ledningsnett og inn på hyttevegg inkl oppussing.

Grunnet mangel på vann er det siden juni 2019 innført tilknytningsstopp på Sjusjøen. Det er umulig å forutsi når dette kan løses, først må grunneierne på Sjusjøøen og Ringaker kommune bli enige om hvordan ny vannforsyning skal løses, hvem som skal betale, og sist men ikke minst så må ny vannforsyning etableres. Dette tar tid!

Anleggstilskuddet til RA var i 2019 kr 200 000 inkl mva, men dette må korrigeres/økes så snart vannsaken er løst og det igjen blir muligheter for tilknytning.

I tillegg må det betales tilknytningsavgift til Ringsaker kommune som i 2022 var ca kr 85 000 inkl mva.

Gebyrregulativet i kommunen finnes her https://www.ringsaker.kommune.no/priser-og-gebyrer.382594.no.html