Byggesak

Byggesak

Alle som skal bygge på, sette opp bod eller anneks må forholde seg til gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan for området det gjelder. Bestemmelende kan variere forholdsvis mye fra område til område så det er vanskelig å gi opplysninger om generelle bestemmelser. Vi kan imidlertid være behjelpelig med å lede inn på rett spor i en innledende planleggingsfase. Alle søknadspliktige byggesaker skal sendes til Ringsaker Almenning for uttalelse før byggesøknaden sendes Ringsaker kommune. Uttalelsen fra RA vedlegges søknaden.

Gjerde. Som hovedregel er det tillatt å gjerde inn et mindre område i forbindelse med inngangsparti og eventuelt terrasse slik at beitedyr hindres atkomst. Det tillates inntil 40 lm gjerde med inngjerdet areal inntil 150 kvm.

Vann og avløp. For å kunne legge inn vann og avløp på hytta plikter alle å tilknytte seg offentlig vann og avløpsnett. Dette betinger at det betales et anleggstilskudd til RA som inkluderer refusjonskostnader for etablering av felles vann og avløpsanlegg inn til området samt levering og legging av stikkledning fra kommunalt ledningsnett og inn på hyttevegg inkl oppussing. Anleggstilskuddet er for tiden kr 200 000 inkl mva, dette inkluderer også søknader og behandlingsgebyr til kommunen.

I tillegg må det betales tilknytningsavgift til Ringsaker kommune, ca kr 76 000 inkl mva.

Gebyrregulativet i kommunen finnes her https://www.ringsaker.kommune.no/priser-og-gebyrer.382594.no.html