Beite

Opprinnelig var det 10 setervanger med i underkant 100 setrer i Ringsaker
Almenning. Seterdriften har opphørt for mange år siden, men beiteressursene blir godt
utnyttet gjennom løsbeiting av storfe og sau.

Hvis det oppdages skadde dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beitevaktlag. Liste over hvem som til enhver tid har vakt og annen informasjon finnes nedenfor.

Informasjon_sau på beite_2020

Vaktliste Ringsaker Kvigebeitelag 2020

Utnyttelse av utmarksressurser 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO