Festekontrakt

Festekontrakt

Vi oppfordrer alle som fester tomt i Ringsaker Almenning til å lese festekontrakten nøye.

Festeforholdet er underlagt reglene i Tomtefesteloven, og gir i prinsippet tomtefesteren de samme rettigheter som eier. Unntakene er det som festekontrakten eventuelt tar spesielt forbehold om.

Tiltak på eiendommen reguleres alt vesentlig av bestemmelser i kommunale reguleringsplaner/ kommuneplan.

Overdragelse av festekontrakter/ salg av hytter

Ved overdragelse eller salg av hytte på festetomt trenger vi følgende:
– Original festekontrakt
– Skjøte for tinglysning
– Navn, adresse, epost og telefonnummer på ny eier

Vi signerer og fører på ny eier på festekontrakten og sender i retur. I skjøte er det en egen rubrikk for påskrift av grunneiers/bortfesters godkjenning av overdragelsen, der bestyrer i Ringsaker Almenning må undertegne.

Det er fastsatt et overdragelsesgebyr på kr. 3 000,- til grunneier.

Når festekontrakten ikke er tinglyst

Noen festekontrakter er ikke tinglyst, og det er i utgangspunktet ikke noe krav om dette. Men dersom fester skal bruke eiendommen som sikkerhet for forpliktelser – som for eksempel lån i kredittinstitusjon – må festekontrakten tinglyses.

For å tinglyse festekontrakt må Ringsaker Almenning sende en anmodning til Ringsaker kommune om at festekontrakten skal tinglyses. Tjenesten er gebyrbelagt.

https://www.ringsaker.kommune.no/priser-og-gebyrer.382594.no.html

Det er viktig å være klar over at Statens Kartverk krever dokumentavgift på transaksjonen, og dette selv om dere har eid hytta i mange år. Dokumentavgiften er i dag på 2,5 % av salgssummen.

https://kartverket.no/eiendom/priser-og-gebyr/

Frivillig innløsing av hyttetomt

Ringsaker Almenning kan etter nærmere henvendelse vurdere mulighet for innløsing (salg) av hyttetomter som har festekontrakt. Henvendelsen kan i første omgang gjøres via en e-post til post@ringsaker-almenning.no

Hvis aktuelt skal det opprettes en avtale om frivillig innløsing/kjøpsavtale. Når avtalen er inngått og kjøpesummen betalt sender vi en fradelingssøknad til Ringsaker kommune. Når fradelingssaken er behandlet og godkjent gjennomfører kommunen en oppmålingsforretning hvor grensene endelig blir fastsatt. Oppmåling skal foretas på barmark. I etterkant utsteder og tinglyser kommunen et matrikkelbrev som danner grunnlag for skjøte og hjemmelsoverføring til kjøper/tidligere fester.