Et historisk tilbakeblikk

Nåværende Ringsaker Almenning er en del av den opprinnelige Ringsaker og Nes Almenning
som igjen var en del av almenningene på Hedmarken som de dansk-norske konger hevdet
eiendomsrett til som krongods.

Ved kongelig resolusjon 267/9-1903 ble det bestemt i henhold til lov om adgang til deling av
bygdealmenninger at Ringsaker og Nes Almenning skulle deles i Ringsaker Almenning og
Nes Almenning. Ved kongelig resolusjon 3/5-1911 ble det bestemt at Ringsaker skulle deles
i Brøttum, Veldre og Ringsaker almenninger. Den endelige og avsluttende deling av
Almenningen ble avsluttet i 1915.

Jakt og Fiske

Jakt og fiske forvaltes av Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) som består av eiendommene Pihl AS, Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes almenninger.

Formålet med sammenslutningen er i fellesskap å sørge for en fornuftig forvaltning av vilt og fisk sammen med grunneiernes øvrige anvendelse av utmarka. Området er på 600.000 da. og har vært gode fiske- og jaktmuligheter.