Varsel om arkeologiske undersøkelser i tilknytning til reguleringssonen i Nord- og Sør-Mesna i 2021

Innenfor tidsrommet 10.-15. Mai 2021 vil Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo gjennomføre arkeologiske registreringer og utgravninger knyttet til reguleringssonen i Sør- og Nord-Mesna.

Undersøkelsene har sammenheng med at det er gitt ny konsesjon for reguleringen av Mesnavassdraget, en konsesjon som ble gitt av Olje- og energidepartementet til Glommen og Laagen Brukseierforening ved Kongelig resolusjon av 24. mars 2017.

Arbeidet vil bestå av overflatesøk der gjenstander fra førrformatorisk tid vil bli samlet inn. I tillegg vil faste kulturminner, slik som steinalderboplasser, tufter, ildsteder, fangstanlegg og jernproduksjonsanlegg, bli beskrevet. Det vil videre bli foretatt begrensede gravearbeider. Hoveddelen av arbeidet vil bli gjennomført med håndkraft. Vi planlegger imidlertid bruk av gravemaskin i to dager i forbindelse med utgravning av en fiskefelle fra middelalderen ved utløpet av Bustokkelva, Nord-Mesna.

Ved arbeidet vil det bli lagt vekt på at inngrepene ikke skal fremstå som skjemmende i etterkant. Transport av utstyr vil derfor skje på en mest mulig skånsom måte, hull og sjakter vil bli gjenfylt og alt benyttet utstyr vil bli fjernet.