Om Ringsaker Almenning

Nåværende Ringsaker Almenning er en del av den opprinnelige Ringsaker og Nes Almenning som igjen var en del av almenningene på Hedmarken som de dansk-norske konger hevdet eiendomsrett til som krongods.

Ved kongelig resolusjon 267/9-1903 ble det bestemt i henhold til lov om adgang til deling av bygdealmenninger at Ringsaker og Nes Almenning skulle deles i Ringsaker Almenning og
Nes Almenning. Ved kongelig resolusjon 3/5-1911 ble det bestemt at Ringsaker skulle deles
i Brøttum, Veldre og Ringsaker almenninger. Den endelige og avsluttende deling av
Almenningen ble avsluttet i 1915.

Beliggenhet:
Ringsaker Almenning grenser i nord mot Pihl AS, i øst til Veldre og Nes almenninger, i vest
til Brøttum Almenning, i syd til gårdsbruk i Åsmarka og Næra. Høydelag fra 339 til 975 moh.

Hovednæring:
Skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning, drift og utvikling av hytteområder og
kapitalforvaltning.

Areal:
Total areal er ca. 85.000 da, hvorav 65.000 da. er produktiv skog.

Avvirkning:
Årlig avvirkning er ca 20.000 m3.

Tomtefeste:
Innenfor Almenningens område er det ca. 1350 hyttetomter og ca 120 leiligheter.
1300 av disse er i hytteområdet på Rømåsen og Natrudstilen ved Sjusjøen.

Bruksretter:
480 eiendommer har bruksrett i Ringsaker Almenning.

Jakt og Fiske:
Jakt og fiske forvaltes av Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) som består av
eiendommene Pihl AS, Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes almenninger. Formålet
med sammenslutningen er i fellesskap å sørge for en fornuftig forvaltning av vilt og fisk
sammen med grunneiernes øvrige anvendelse av utmarka. Området er på 6000.000 da. og
har vært gode fiske- og jaktmuligheter.

Beite:
Opprinnelig var det 10 setervanger med i underkant 100 setrer i Ringsaker
Almenning. Seterdriften har opphørt for mange år siden, men beiteressursene blir godt
utnyttet gjennom løsbeiting av storfe og sau.

Kulturminner:
Et stort antall funn viser at utmarka har vært i intensiv bruk gjennom lange
tider. Dyregraver, jernframstillingsplasser og kullgroper kan spores tilbake til eldre jernalder
for 1500 til 2000 år siden.

Hytteutleie:
Ringsaker Almenning eier Sjusjøen Hytteutleie AS.
Selskapet formidler utleie av høystandardhytter i Sjusjøområdet.

RingsakFjellet Fritid AS:
Er dannet av grunneierne i Ringsakfjellet og sammen med noen av de næringsdrivende på
Sjusjøen. Selskapets målsetting er å utvikle fritidstilbudet i Ringsakfjellet.

RingsakFjellet Drift AS:
Er dannet av grunneierne for å drive entreprenørvirksomhet i Ringsakfjellet, herunder å
forestå anleggsarbeider i tilknytning til grunneiernes utbygging i fjellet.

Foredling:
Ringsaker, Veldre og Nes almenninger eier RingAlm AS.
Selskapet driver innen byggvarehandel, sagbruk og høvleri samt bygg i tre.

Samarbeid:
Almenningene i Ringsaker og Pihl AS har sammen med Ringsaker kommune et godt
samarbeid om forvaltning og utvikling av skog- og fjellområdene innen Ringsaker kommune.